VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Het evangelie volgens Maria Magdalena-1 Het evangelie volgens Maria Magdalena-1

We hebben allemaal wel eens gehoord van dit evangelie, maar het is niet iets waarmee de kerk te koop loopt, zeker niet de Rooms Katholieke kerk. Toch heeft nieuwsgierigheid mij er toe gebracht er eens iets meer van te weten te komen. Nu had ik dat natuurlijk wel kunnen vragen aan onze “leraar”, Jan van den Berg, maar ik meen dat die het al druk genoeg heeft met het voorbereiden van zijn preken en met alle mogelijke andere zaken de Olijftak betreffend; bovendien vond ik het een uitdaging om zelf het antwoord te vinden op vragen, zoals: waar is dat evangelie gevonden en wat staat er eigenlijk in?

De eerste vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden, want er is behoorlijk wat over geschreven. Het begon allemaal in 1896, dus meer dan honderd jaar geleden, toen een Duitse geleerde, Dr. Carl Reinhart een papyrus boek van een antiquair in Cairo kocht, het meenam naar Berlijn, waar het in het Egyptisch museum een onderdak vond met als catalogus nummer Berolinensis 8502. Hij wist zelf eigenlijk niet wat de waarde van dit manuscript was, maar een Egyptoloog, Dr. Can Schmidt wel en die begon aan een vertaling van het Koptische document uit de 5de eeuw naar het Duits, dat kreeg de naam” de Berlijn Codex”. Een eenvoudige job was dat niet: er misten de eerste 6 pagina’s en ook nog 4 in het midden. Dat betekende dat meer dan de heft van de “Gospel of Mary”, verloren is gegaan. Optimisten hopen de andere pagina’s alsnog ergens te vinden, maar de kans is niet groot, te meer omdat de vondst in Egypte een beetje mysterieus was: men had het gevonden in een nis van een muur, maar de kwaliteit van de vondst (best wel goed!) maakt het onmogelijk dat die nis het document meer dan 1600 jaar had kunnen beschermen tegen de tand des tijds.

Can Schmidt was klaar met zijn vertaling en stuurde het naar Leipzig in 1912. Daar gebeurde een ongeluk bij de drukker: een waterpijp sprong en het hele werk ging verloren. Schmidt begon weer van voren af aan, maar toen brak de oorlog uit. Toen hij in 1938 stief, was het nog niet helemaal klaar: iemand anders moest gezocht worden om het te voltooien. Dat was Walter Till. Ondertussen was het bekend geworden dat in1917 een 3de eeuws Grieks fragment gevonden was van de Gospel of Mary in Egypte. Till verwerkte dit ook in zijn vertaling en in 1943 was hij klaar, maar helaas was er weer oorlog.

Later in de 40 er jaren werd bekend dat er in Nag Hammadi een belangrijke vondst gedaan was, die de eerste uit 1896 grotendeels bevestigde. Till wachtte op de documenten en ver-werkte die in zijn manuscript. Eindelijk, in 1955 werd de Gospel of Mary dan gedrukt. In 1983 werd nog eens een Grieks fragment gevonden, dat in 1983 gepubliceerd werd.

Er waren nu 3 originele kopieën die elkaar aanvulden: een heel sterk punt, om de authenticiteit te bewijzen. Latere kopieën zijn nooit gevonden, misschien omdat de inmiddels beter ge-organiseerde kerk Maria Magdalena dood zweeg. Er deden dan ook vele mythen de ronde om haar in diskrediet te brengen, bijvoorbeeld dat ze prostituée was of de vrouw/maitresse was van Jezus, enz. Rome heeft dit overigens in 2005 weerlegd. Toch was ze een bijzondere vrouw, die voor het eerst genoemd werd in Lukas 8:2: ‘de twaalf discipelen vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, enz.’. Vanaf dat moment is ze een getrouwe volgeling van Jezus geworden, de eerste vrouwelijke apostel.

Maar nu, wat staat er eigenlijk in dat Evangelie volgens Maria Magdalena? Toen ik het las en herlas viel het op dat, omdat de eerste 6 bladzijden verloren zijn gegaan, je midden in een discussie terecht komt tussen Jezus en zijn discipelen na zijn opstanding:
…………zal de materie vernietigd worden of niet? De Verlosser zei: "alle naturen, alle vor-men en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want de natuur van de materie kan zichzelf slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore!" Petrus vroeg hem: "omdat u ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu nog dit: wat is de zonde van de wereld?" De Verlosser zei: "Zonde bestaat niet. Maar jullie zijn het die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in we-zen gelijk staat aan overspel, dat is  wat men de "zonde" noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen te zijn, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen." Toen ging hij verder en zei : "daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het!

De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks. Zo heerst er verwarring in het gehele lichaam. Daarom heb ik jullie ge-zegd: heb goede moed. En als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur. Wie oren heeft om te horen, die hore

Toen de Gezegende dit gezegd had, groette hij hen allen met de woorden: Vrede zij met jullie, Breng mijn Vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen "zie hier", of "zie daar" want de Zoon der Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem! Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen an-dere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetge-ver, opdat jullie daar geen gevangenen van worden". Toen hij dit gezegd had, ging hij heen.

Zij echter waren bedroefd. Ze huilden heftig en zeiden: "Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard, hoe zal men ons dan sparen?

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders: "Huil niet, wees niet bedroefd en twijfel niet, want zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoe-den. Laten we liever zijn grootheid prijzen, want hij heeft ons voorbereid en ons tot mens ge-maakt.' Toen Maria dit zei richtten zij hun harten op het Goede. En ze begonnen de woorden van de Verlosser te bespreken.

Slechts één zin van Maria was voldoende om de 12 mannen te doen bedaren. Wat er daarna gebeurde is eigenlijk onvoorstelbaar, maar dat komt dan een volgende  keer.

Probus

21 november 2012

Bron: The Gospel of Mary of Magdala van Karen L. King.

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.