VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
De profeet Ronald Weinland De profeet Ronald Weinland

Zoals ik in de vorige kapelbode schreef is Ronald Weinland na ruim 1900 jaar in 1997 als de allerlaatste profeet door God aangesteld. Althans dat zegt hijzelf en het wordt door zijn volgelingen volmondig beaamd. In principe is alles mogelijk, ook als er plotseling een nieuwe profeet opstaat. Maar dan moet je wel luisteren naar wat hij zegt en dat mag je best op het schaaltje leggen van Vrouwe Justitia: wordt het te licht bevonden of juist niet. Om een oordeel te kunnen vormen over deze profeet moet je de nodige tijd steken in het analyseren van wat hij alzo geschreven heeft; dat heb ik de afgelopen paar weken gedaan.

Het eerste boek dat hij schreef is grotendeels gebaseerd op preken die hij gehouden heeft in de Church of God, de Kerk van God. Zijn grote voorganger, een soort Johannes de Doper was Herbert W. Armstrong, die gedurende zijn lange leven in de eindtijd-Elia, de boodschap van het naderende einde van de wereld had verkondigd. Weinland noemde hem Gods Eindtijd-apostel. Toen hij in 1986 op 92 jarige leeftijd stierf, viel zijn kerk uit elkaar en werden vele kleine gemeenschappen opgericht. De Church of God van Weiland is een van die afsplitsin-gen.

Toen Weinland een tiental jaren later als profeet opkwam had hij al vele jaren het boek van de Openbaringen uitgeplozen. In 2003 verscheen van zijn hand The Profesied End-Time waarvan in 2005 de Nederlandse vertaling De Geprofeteerde Eindtijd verscheen. Hij moet dat boek geschreven hebben in de jaren 2001-2003, een lange tijd dus voor zijn beschrijving van de eindtijd. Het boek telt 280 bladzijden en is zijn analyse van wat er allemaal op ons af gaat komen. Een beetje merkwaardig is dat hij zoveel bladzijden nodig heeft gehad om het betrek-kelijk korte boek Openbaringen (niet meer dan 30 pagina’s op A4 formaat) uit te pluizen. Er moet wel opgemerkt worden dat hij zeer veel in herhaling vervalt maar tot zijn verdediging: een moeilijk verhaal moet je soms wel veel keren vertellen!

Nu iets over de inhoud en de conclusie. Zeker 100 maal komt in zijn boek voor dat een van de meest fundamentele zaken de wekelijkse sabbat is. Die en de heilige jaarlijkse sabbatdagen staan voor hem centraal. Als laatste profeet is hij tevens een van de twee getuigen; zijn vrouw is de tweede; samen met haar zou hij uiteindelijk in Jeruzalem de dood, zoals beschreven in Op. 11. Als profeet en als getuige is hij het dichtst bij God, zoals hijzelf zegt. God wil eigen-lijk maar met één kerk te maken hebben en dat is natuurlijk de Church of Christ, de kerk dus van Weinland. Niet dat die kerk zoveel leden heeft, nee, want er worden regelmatig mensen uitgegooid, zelfs zijn eigen zoon en familie.

Toen het aantal onder druk kwam te staan en nooit de 144.000 uitverkorenen zou omvatten, waarvan sprake is in het boek Openbaringen, heeft hij de deuren opengezet voor derden, als die tenminste maar voor 100% achter hem gingen staan. De eerste tienden (10% van je bruto inkomen) zijn voor God, die het doorgeeft aan de leider(s) van zijn kerk (lees de Kerk van God) om het voor Zijn werk te gebruiken.

Het verbaast me niet dat hij de Openbaringen als ultieme waarheid omarmt, maar wel dat hij een wel heel bijzondere uitleg geeft aan gebeurtenissen waar wij grote vraagtekens bij zetten. Zo gaat hij uit van de beroemde 6000 jaar: verstandig man die hij is, zegt hij niet dat de we-reld 6000 jaar geleden ontstaan is, maar wel dat God toen het zelfbestuur over de aarde voor die periode aan de mensheid heeft uitbesteed.

De eerste 4000 jaar is verslagen in het Oude Testament, waarover hij ook heel bijzondere din-gen zegt. Zo is de geschiedenis van de wereld heel anders verlopen dan wij altijd dachten: joden zijn alleen de afstammelingen van Juda en de 10 andere stammen zijn nooit Jood ge-weest. Ze zijn wel door natuurlijke banden met elkaar verbonden, wat bewezen wordt door de affiniteit van Amerika t.o.v. van Israël. Immers, de stam van Menasse is de Verenigde Staten van Amerika en verder is Efraïm het Verenigd Koninkrijk en de bijbehorende gemenebestlan-den. Jozef bestaat uit de hedendaagse Engelssprekende naties. De 10 stammen die Israël vormden, zijn door de Assyriërs in ballingschap naar Europa afgevoerd. De profeet Jeremia is samen met een paar dochters het later gevallen koninkrijk Juda ontvlucht en kwam in Ierland terecht.

En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan, want zijn ongebreidelde fantasie heeft geen grenzen. Het summum is dat de Saksen in Duitsland niet minder zijn dan de zonen van Isaak (zijn we dat niet allemaal?) en dat daardoor alle koningshuizen directe banden hebben met onze aardsvaders, of ze dat nu leuk vinden of niet.

We hebben inmiddels de diverse tijdperken achter ons, zoals het Filadelfia tijdperk en zijn we nu aangeland in het laatste, het Laodicea tijdperk. Hierin zou dus het einde van de 6000 jaar menselijk bestuur van de aarde moeten plaats vinden. De laatste 2000 jaar lopen nu ten einde. Dat heeft hij precies uitgerekend: op 14 december 2008 is de eindtijdverdrukking begonnen bij het schallen van de Eerste Trompet en het einde zou op 26 mei 2012 zijn.

Toen er niets gebeurde op 26 mei en de mensheid zich niet had bekeerd, heeft God de datum van de eindtijd nog een jaar verlengd en verschoven naar 19 mei 2013, Pinksteren. Dat zegt Ronald Weinland en die kan het weten, want hij staat immers heel dicht bij de bron! Zijn ei-gen kerk was inmiddels zo gedecimeerd dat het additionele jaar gegeven is om de mensheid nog wat respijt te geven terug te keren tot het geloof, d.w.z. lid te worden van de Church of God. Want volgens hem is er maar één manier van geloven en één kerk. De 144.000 uitverko-renen moesten immers nog worden gevonden?

Aangezien zijn eerste boek een beetje gedateerd geworden was heeft hij er nog één geschre-ven, getiteld De Geprofeteerde Eindtijd geopenbaard, een verduidelijking van zijn eerste met veel herhalingen.

Het laatst hebben we van hem gehoord op 31 januari, toen hij nog eens terugging naar het begin van de eindtijd, nl. 2008 en nog eens opriep tot bekering, zoals alle profeten voor hem ook hebben gedaan. Al hebben we nog weinig van Ronald gehoord na Pinksteren 2012, er is wel het een en ander over hem bekend: in november 2011 moest hij voor de wereldlijke rech-ter verschijnen voor belastingontduiking en in juni 2012 is hij daarvoor veroordeeld. Zou hij zich misschien een deel van de tienden hebben toegeëigend? Tja, niets is deze profeet dus vreemd. Hij zal nog wel even op vrije voeten blijven, want de rechter heeft hem toegestaan tot mei 2013 door te gaan met zijn profetieën. Overigens wil ik wedden dat we één dezer dagen weer van hem zullen horen, want is de meteoriet die gisteren insloeg in Rusland niet een voorbode van wat ons te wachten staat?

Ter informatie aan alle lezers van de kapelbode: de naam van Ronald Weinland heb ik in mijn archief geklasseerd onder het hoofd Valse Profeten.

Probus   16 februari 2013

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.