VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Het evangelie volgens Maria Magdalena-2 Het evangelie volgens Maria Magdalena-2

Maria was ineens het middelpunt geworden en alle aandacht ging naar haar uit; niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook uit een gevoel van argwaan: “wat moet deze vrouw ons gaan vertellen?”
Petrus zei tegen Maria : "Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord."     

Maria antwoordde en zei : "Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken" en ze begon hun het volgende te vertellen: "Ik, zei ze, ik zag de Heer in een visioen, en ik zei tegen hem: 'Heer, ik zie u vandaag in een visioen'. Hij antwoordde en sprak tot mij: "Gezegend ben je dat je niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat." Ik vroeg hem: "Heer, ziet hij, die een visioen heeft, nu met de ziel of met de geest?" De Verlosser antwoordde en sprak: "Hij ziet noch met de ziel noch met de geest, maar met het bewustzijn, dat tussen de twee in ligt. Zo is het dat hij een visioen waarneemt en het is......
Hier ontbreekt een deel van de tekst, die daarna verder gaat:

En de Begeerte zei: "Ik heb je niet omlaag zien gaan, maar
nu zie ik je omhoog gaan. Waarom lieg je? Want je hoort bij mij!"

De Ziel antwoordde en zei: "Ik heb jou gezien, maar jij zag mij niet, noch herkende je mij. Je hebt mij als kleding gediend en je kende mij niet". Toen ze dat gezegd had ging ze met grote vreugde weg.

Toen kwam ze bij de derde macht, die Onwetendheid genoemd wordt. Deze wilde de ziel uithoren: "Waarheen ben je op weg? In slechtheid ben je vastgehouden en je bent onderworpen aan mijn oordeel!" Maar de ziel zei:
"waarom oordeel je over mij terwijl ik niet geoordeeld heb. Ik werd vastgehouden hoewel ik niets vastge-houden heb. Ik werd niet herkend Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden zowel de aardse dingen als de hemelse". Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen, steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht. Deze had zeven gedaanten:
De eerste vorm is de duisternis
De tweede de begeerte
De derde de onwetendheid
De vierde de prikkel van de dood
De vijfde is het koninkrijk van het vlees
De zesde is de domme wijsheid van het vlees
De zevende is de vertoornde wijsheid.
Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.

Ze vroegen de ziel: "Vanwaar kom je, moordenares; en waarheen ben je op weg, jij die de ruimte be-dwong?" En de ziel antwoordde en sprak: "Wat mij bindt is gedood en wat mij omringt is overwonnen. Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan en de onwetendheid is gestorven. In een wereld ben ik bevrijd uit een andere wereld en in een beeld door een beeld van boven, want de boeien der vergetelheid hebben een tijdelijke duur.
Vanaf dit ogenblik af zal ik de rust ontvangen, los van het
tijdsverloop van de eon; in zwijgen".

Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze, want tot zover had de Verlosser met haar gesproken. Maar Andreas nam het woord en zei tegen de broeders: "zeg eens, wat denken jullie over wat zij gezegd heeft? Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd, want het is duidelijk dat het afwijkende ideeën zijn." Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen. Hij vroeg hun over de Verlosser: "Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?"

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus: "Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Verlosser?" Levi (Matteüs) nam het woord en zei tegen Petrus: "Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd! En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders. Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft, wie ben jij dan om haar te verwerpen? Zeer zeker kende de Verlosser haar erg goed en daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van ons. We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de volkomen Mens en hem in onszelf verwerven, zoals hij ons heeft opgedragen, en het evangelie verkondigen. En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen dan wat de Verlosser gezegd heeft.

Toen Levi dit gezegd had, maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken.

Geen gemakkelijke kost en zo afwijkend van het ons bekende taalgebruik in de vier grote evangeliën. Prachtig, met een zekere verwijzing naar de Openbaringen. Wat opvalt is de negatieve houding van som-mige discipelen, met name van Petrus, een duidelijke proponent van de mannenhegemonie. Hij kon zich in principe beroepen op Jezus zelf, die immers alleen maar mannen koos als zijn discipelen, maar de vrouw wel degelijk een belangrijke rol toebedacht. Ik denk dat daarom de leiderschapsrol historisch aan mannen is toebedeeld. En dat is eeuwen zo gebleven, want de kerk heeft er niets aan veranderd. Vanaf de 20ste eeuw is er maatschappelijk wel veel veranderd en is de vrouw op veel plaatsen zichtbaar geworden. Heel jammer dat de vrouw in het grootste deel van de wereld nog steeds een ondergeschikte rol speelt, om het maar zacht uit te drukken.

Ook in onze christelijke samenleving zou er veel meer bekendheid gegeven moeten worden aan de rol die Maria Magdalena vervuld heeft. Immers we zien toch nog veel discriminatie van de vrouw, ook in de kerkelijke wereld van vandaag. Maria Magdelena dus als lichtend voorbeeld, die de mond van mannen heeft gesnoerd en ze op weg heeft gestuurd!

Terwijl vele vrouwen langzaam, maar met succes, de maatschappelijke ladder beklimmen zijn er ook plaatsen waar ze oververtegenwoordigd zijn. Neem nu de kerkenraad van de Olijftak: Jan wordt daar alleen maar door vrouwen omringd, hoewel daarin heel binnenkort verandering komt, als Wim Schop de functie van secretaris op zich neemt. Weke man volgt zijn voorbeeld?

Probus,

14 december 2012
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.