VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Evolutie of Schepping: wat geloof jij? (1) Evolutie of Schepping: wat geloof jij? (1)

De afgelopen 3 weken heb ik dagelijks uitgekeken naar deze folder, die in België verspreid zou worden. Ik heb zelfs tijdelijk de sticker “geen drukwerken” verwijderd van mijn brievenbus, om niet elke dag de buren lastig te moeten vallen met de vraag of zij misschien de folder al hadden ontvangen. Nee dus, noch bij hen noch bij ons is die bezorgd. Bij navraag in grotere kring bleek dat niemand er nog van had gehoord. De conclusie dringt zich dan ook op dat het project wellicht het wellicht moeilijk heeft. Misschien is er niet genoeg geld om er echt tegen aan te gaan. Wie zal het weten?

Mijn nieuwsgierigheid heb ik echter niet in toom kunnen houden en na enig gezoek op het internet heb ik de folder kunnen downloaden en uitvoerig bekeken. De uitvoering ziet er echt “gelikt” uit, mooie kleuren, verzorgde plaatjes en indringende teksten. Mij gaat het natuurlijk alleen maar om het laatste, want kleuren en plaatjes kunnen mij immers niet overtuigen of me over de streep trekken, wat die streep dan ook mag zijn. Toch is de titel niet zonder enige structuur: schepping en geloof staan vlak na elkaar en dat is natuurlijk niet toevallig. Stel je eens voor dat er had gestaan “Schepping of evolutie, wat geloof jij? Dan ligt de “link” vanzelfsprekend bij evolutie en geloof. Hoe het ook zij, ik wil de aandachtige lezer van de kapelbode mijn mening hierover niet onthouden, zij het dan dat het strikt de mening is van Probus en dat een ieder zelf de vraag mag en moet beantwoorden “Evolutie of schepping, wat geloof jij?”. Maar er moet wel duidelijkheid zijn en dubbelzinnige of valse argumenten mogen geen plaats hebben in dit proces.

Als ik samenvat wat de brochure zegt, dan zou men moeten kiezen tussen geloven wat de evolutietheorie vertelt over de geschiedenis van de “wording” van de mens of geloven wat er in de bijbel staat. Men suggereert dat het gaat om geloven in het één of in het ander. Maar wetenschap is geen geloof en geloof geen wetenschap. Wetenschap kan je niet omarmen als een geloof, het is een proces van het zoeken naar waarheid en is onderhevig aan evolutie. Wij weten nu meer dan 150 jaar geleden toen we aan het begin stonden van dit wetenschappelijke proces. En over 50 jaar weten we nog weer meer! Veel is er gevonden en over heel veel is geschreven; het is nu eenmaal eigen aan wetenschap dat denkbeelden en theorieën getoetst worden en regelmatig bijgesteld. Zo zullen in de komende jaren regelmatig nieuwe gedachten worden ontwikkeld; geleidelijk ontstaat er een consensus, waarna men de volgende stap gaat maken. Bewijzen hoe de mens is ontstaan kan men (nog) niet, daarvoor is de theorie over de evolutie van eenvoudige eiwitmoleculen naar levende materie nog te jong. Maar er is heel langzaam een voortgang in dit proces, iets wat je niet kan zeggen van de supporters van het creationisme (beweging die de opvatting propageert dat het ontstaan van de aarde en de mens uitsluitend te verklaren zijn zoals beschreven in Genesis) of aanhangers van intelligent design. De laatste houden het er op dat de complexe processen die te maken hebben met het ontstaan van de mens alleen het werk geweest kan zijn van een intelligente ontwerper, ergo de Schepper zoals we die kennen uit de bijbel. Hoe verder de wetenschap oprukt, hoe fanatieker de creationisten schijnen te worden: zij willen ons met alle mogelijke middelen doen inzien dat de evolutietheorie (geen geloof!) verdoemd is. En ze laten niets over aan de verbeelding.

De brochure of folder is verdeeld in een zestal hoofdstukken, waarvan ik er nu slechts drie van commentaar zal voorzien, want de materie kan niet zomaar met een paar zinnen worden afgedaan. Welnu, die eerste drie hoofdstukken gaan respectievelijk over:

1.Onze gedachten bepalen wat we zien.
Men beweert dat de mens nooit objectief kan zijn en dat dus de evolutietheorie een subjectieve theorie is; het gebruik van het woord wetenschap wordt opzettelijk vermeden. Maar de wetenschappelijke benadering is nu juist ontwikkeld om er voor te zorgen dat we zo objectief mogelijk proberen te kijken en in dit proces elimineren wat niet overeenkomt met waarnemingen. Dat is nu het mooie van wetenschap: je openstellen voor tegenargumenten; dogma’s hebben in dit proces geen plaats en dus hebben de creationisten het zo moeilijk, want hoewel de wetenschap geen bewijs aanlevert voor het bestaan van God, kunnen de creationisten het ook niet.

2. Wie is God?
Volgens de schrijvers van de brochure, zouden we God moeten zien als een kunstenaar en de mens als beeld, waarbij de mens God nooit zal kunnen begrijpen. Op zich een wijsgerige gedachte, maar wat moeten we nu met de voetnoot (“om over na te denken”) die er onder staat: “Wat is het belangrijkste verschil tussen aap en mens?”.Het is mij niet duidelijk wat dit met de evolutietheorie te maken heeft. Eigenlijk een gevaarlijke vraag, want wij weten immers allang dat de mens stamt van de aap; daarvoor zijn er zoveel indicaties en bewijzen dat er niet meer aan getwijfeld behoeft te worden.

3. Soorten wetenschap
Om het heel eenvoudig voor te stellen zegt de brochure dat er twee grote groepen wetenschappen zijn, technische en historische. De eerste zou betrouwbaar zijn, want men maakt immers dingen die je kunt zien en die je steeds weer kunt maken: auto’s aan de lopende band, alles wat maar met consumptieartikelen te maken heeft: “we waren er bij en keken er naar”. Maar historische wetenschappen zouden onbetrouwbaar zijn, want we waren er niet bij. Alsof we niet zeker weten dat de slag bij Nieuwpoort in 1600 heeft plaats gevonden, of wanneer Napoleon regeerde, hoewel we er niet bij waren. De vraag wordt gesteld of de evolutietheorie een wetenschappelijke of een historische wetenschap is; er wordt gesuggereerd dat het een historische is, dus een onbetrouwbare. Of er niet nog andere wetenschappen bestaan, zoals de biologische, de geologische, die allemaal een belangrijke rol spelen in het langzaam pellen van de ui met als doel wetenschappelijke argumenten aan te dragen, geen bewijs, hoe de mens is ontstaan.

Terwijl ik dit schrijf denk ik aan het oneindige van het heelal, het oneindig aantal hemellichamen, het nietige van onze kleine aarde en bekruipt mij de gedachte dat deze oneindigheid misschien ook wel oneindig lang heeft bestaan. Oneindig zou dan impliceren dat er geen meetbare dimensie bestaat en dat het heelal er misschien wel altijd is geweest. Wie weet?

Probus

14 september 2009

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.